Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / General/Off-topic

General/Off-topic

Add reply to this discussion
Turkish Text Deasciifier - Yazým Türkçeleþtirme Programý
1.       ikicihan
1127 posts
 30 Nov 2008 Sun 03:17 am

http://www.hlst.sabanciuniv.edu/TL/deascii.html


Turkish Text Deasciifier

Due to encoding problems, lack of a Turkish keyboard, or mere habit, Turkish texts are usually typed using an ASCII character set, where non-ASCII Turkish characters are typed using their nearest ASCII equivalent, e.g., ´ü´ is entered as ´u´, ´Ã°´ as ´g´, etc.

This program, developed by Gökhan Tür in January 2000, takes in such text and converts it to Latin-5 using a statistical 5-gram letter language model. Experiments on texts totaling about 100.000 words indicate that nearly a third of the words need such fixing and that the program successfully corrects about 99% of such cases (some of which are quite ambiguous).

Below is a sample original sentence and the corresponding output. You can type in or copy&paste your own text into the textbox below and "deasciify" or "Turkify" it by clicking "Submit Text". You can copy the resulting text and reuse it in any application you want.

To send Turkish text to computer systems which do not recognize Turkish characters, visit Turkish Text Asciifier which does just the opposite.

 

Yazým Türkçeleþtirme Programý

 

Pek çok kiþi çeþitli sebeplerle, Türkçe yazý yazarken Türkçe karakterleri kullanmaktan kaçýnýyor. Gökhan Tür tarafýndan 2000 yýlý Ocak ayýnda yazýlan bu program, Türkçe karakterler kullanýlmadan yazýlmýþ bir metni, Latin-5 formatýnda normal bir Türkçe yazýya dönüþtürüyor. Program, beþer harflik öbeklerin istatistik yöntemleriyle analiz edilmesi esasýna dayanýyor. 100.000 civarýnda kelimeden oluþan büyük metinler üzerinde yapýlan çalýþmalar, kelimelerin neredeyse üçte birinin bu þekilde düzeltilmesi gerektiðini ortaya çýkarýyor. Bu program, bazý örneklerde bir hayli belirsizlik yaratabilen bu gibi durumlarda %99 baþarý saðlýyor.

Program kullanýlarak düzeltilmiþ örnek bir cümlenin ilk halini ve düzeltilmiþ halini aþaðýda bulabilirsiniz. Türkçe karakterler kullanýlmadan yazýlmýþ metinlerinizi Türkçeleþtirmek için, metni aþaðýdaki kutuya yazýn veya yapýþtýrýn ve "Metni Gönder" tuþuna basýn. Sonuçlarý kopyalayarak dilediðiniz programda kullanabilirsiniz.

Türkçe harfler kullanýlarak yazýlmýþ metinleri Türkçe harfleri tanýmayan bilgisayarlara gönderirken yaþadýðýnýz sorunlardan kurtulmak için de, buradaki iþlemin tersini yapan Türkçe Karakter Temizleme Programý sayfamýzý ziyaret edin.

 

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
possessive case help me..
mrdr: Hi,Could you please write whole sentence? If I know the sentence,...
Grammar Textbook
qdemir: The e-book version is now $4.99 instead of $9.99 at Amazon.com till th...
TURK-ENG. .THX...
mrdr: Hi, This is more difficult than other sentence. I try to translate. ...
TUR-ENG thank you...
mrdr: Hi,It is very difficult to protect real ... I translated in Go...
Eid
bydand: Iyi Bayramlar.
Türkçem kontrol edebilir misin lütfen?
john250: yardimin ... teşekkur ederim. Hersey anladim
Türkçem kontrol edebilir misın lütfen?
john250: yardımın ... teşekkur ederım
Göre explained
ETurgut1974: Thank you
Göre explained
ETurgut1974: I understand that ... ... means ... to me’. In a movie I re...
Göre explained
ETurgut1974: I understand that ... ... means ... to me’. In a movie I re...
- mıştı / -dı
: ...
e to t please
mrdr: Haziran sonunda ... ... Orada olacak mısın? Seninle buluşma...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented