Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
T-E
1.       og2009
409 posts
 27 Apr 2018 Fri 01:54 pm

TÜRK 襤襤R襤 ÜZER襤NE

 

Önder Gürcan

ogurcan2003@yahoo.com

 Antik Ça’da, yaz覺n覺nkullan覺lmad覺覺 dönemlerde, iirsel duygu ve düünceler iaret ve semboller kullan覺larak ifade edilmekteydi.

Çok say覺da edebiyat arat覺rmac覺s覺na göre dünyada iir, milattan önce  Orta Asya’da domutur. Türk kavimlerindeki  halk ozanlar覺 kopuz adl覺 çalg覺 eliinde ak, doa ve yiitlik üstüne destans覺 iirler okurlarm覺.

Türklerin; Orta Asya’dan 襤ç Asya, Hindistan, Karadeniz, Anadolu, Orta Dou, Balkanlar, Balkanlar, Avrupa, Afrika vb. yerlere uzanmalar覺, dier yandan  Bering Boaz覺’n覺 geçerek Amerika K覺tas覺’na göç etmeleri sonucu iirin dünyaya yay覺lmas覺nda katk覺 salad覺klar覺 düünülmektedir.

Bu bilimsel arat覺rma konusunu bütün yönleriyle edebiyat tarihçilerine b覺rakarak konumuza devam edelim.

襤lk yaz覺l覺 Türk edebiyat覺 8. ve 10. yüzy覺llarda, Göktürk ve Uygur alfabeleriyle yaz覺lan iirsel  Altay-Yakut, Saka, Hun, Göktürk ve Uygur destanlar覺yla ortaya ç覺km覺t覺r.

Türklerde halk edebiyat覺, 9. yüzy覺ldan itibaren anonim edebiyat, a覺k edebiyat覺 ve tekke edebiyat覺n覺n manileri ve dörtlükleriyle gelime göstermitir.

10. yüzy覺l Karahanl覺 edebiyat覺nda Türkçe yan覺nda  Arapça ve Farsça ile iirler yaz覺lm覺t覺r.

11. yüzy覺lda K覺rg覺z Türklerinin “Manas Destan覺” ve Türküstanl覺 Ahmed Yesevi iirleri bütün Asya’da yank覺 bulmutur.

13. ve 19. yüzy覺llarda Anadolu’da halk edebiyat覺 onemli bir yer tutmutur.
Yunus Emre, Hac覺 Bektai Veli, Pir Sultan Abdal, Körolu, Karacaolan, A覺k Ömer, Gevheri, Seyrani, Dadalolu  ve Bayburtlu Zihni, halk edebiyat覺n覺 temsil eden ünlü ozanlar aras覺nda seçkin yerlerini alm覺lard覺r.

Ayn覺 yüzy覺llarda “Divan iiri” Türk edebiyat tarihine  geçmitir. Arap ve Fars edebiyat覺n覺n etkisi alt覺nda kalan Divan iirinde Fuzuli, Baki, Nef’i, Nabi,  Nedim gibi airler; beyitleri, kasideleri, rubaileri, gazelleri, mersiyeleri ve mesnevileriyle bu dönemin iir felsefesini oluturmulard覺r.
Türk iiri bu aamalar覺 geçirirken   Avrupa edebiyat覺nda yeni iir ak覺mlar覺 yaan覺yordu.

17. yüzy覺ldan itibaren K覺ta Avrupas覺 edebiyat覺nda “Klasisizm”, “Doac覺l覺k”, “Hümanizm”, “襤zlenimcilik”,“Simgecilik”, “Romantizm”, “Gerçekçilik”, “Betimleyicilik”, “Varoluçuluk”, “Kiilikçilik”, “Biçimcilik”, “Anlat覺mc覺l覺k”, “Ayr覺nt覺c覺l覺k”, “D覺avurumculuk”, “Gerçeküstücülük”, “Bilimkurguculuk”, “Postmodernizm” ak覺mlar覺 dünya iiri yan覺nda Türk iirini de etkilemitir.
Avrupa iirindeki bu ak覺mlar daha sonra Amerikan, Çin ve Japon iirine yans覺m覺t覺r.

Bat覺 edebiyat覺ndaki deiiklikler, özellikle Frans覺z edebiyat覺, “Tanzimat Dönemi” (1839-1896)  Türk iirini ekillendirmitir.
襤brahim inasi, Nam覺k Kemal, Ziya Paa ve Abdülhak Hamit Tarhan bu dönemin önemli airleridirler.

Servetifünun (1897-1901) dönemi de Bat覺 eksenindeki Türk iirinin dier bir kolu olmutur. Cenap ehabettin, Tevfik Fikret  ve Ahmet Haim gibi airler, Servetifünun iirinin   öncüsüydüler.

Türk iiri  Divan, Tanzimat ve servetifünun edebiyat (yaz覺n) dönemleriyle birlikte anlam kazanm覺 ve kavramsallam覺t覺r.

Türk iirinde daha sonra “Milli Edebiyat” dönemine (1911-1923) girilmitir. Mehmet Akif Ersoy, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul ve Yahya Kemal Beyatl覺 milli edebiyat döneminde yetimi ünlü airlerdir.
Ve “Cumhuriyet Dönemi”(1923-&hellip Türk iiri …

Milli edebiyat anlay覺覺n覺n devam覺 niteliini ta覺yan cumhuriyet dönemi edebiyat覺nda Türk iiri, “Be Hececiler”,  “Yedi Mealeciler”, “Hisarc覺lar” ve “Serbest Naz覺m”  yakla覺mlar覺yla grupland覺r覺lm覺t覺r.

Genel bir deerlendirme yap覺lacak olursa;   Necip Faz覺l K覺sakürek, Naz覺m Hikmet Ran, Ahmet Hamdi Tamp覺nar, Ahmet Muhip D覺ranas, Behçet Necatigil, Cahit S覺tk覺 Taranc覺, Ziya Osman Saba, Sabri Esat Siyavugil, Ahmet Kutsi Tecer, Arif Nihat Asya, Kemalettin Kamu, Behçet Kemal Çalar, Ömer Bedrettin Uakl覺, Faruk Nafiz Çaml覺bel gibi tan覺nm覺  airlerin duygusal,  sade, imgeli ve somut anlat覺mlar覺 bu dönemde Türk iirine özgün ve yeni bulvarlar açm覺t覺r.
1941’de üç önemli air Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu ve Orhan Veli Kan覺k’覺n kat覺l覺m覺yla Türk iirinde “Garipçiler” ya da “Birinci Yeni” ad覺yla an覺lan serbest iir ak覺m覺 balam覺t覺r.

Serbest iir ak覺m覺; Faz覺l Hüsnü Dalarca, Behçet Necatigil, Necati Cumal覺, Sabahattin Kudret Aksal, Ceyhun Atuf Kansu, Cahit Kulebi, CanYücel, Attila 襤lhan gibi    airlerin kendilerine özgü ba覺ms覺z çizgileriyle daha da gelimitir.

Nitekim  1954-1960 aras覺nda Türk iirinde; 襤lhan Berk, Metin Elolu, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Cemal Süreya gibi  tan覺nm覺 airlerin içerik olarak daha çok biçime ve içe kapan覺a eilen iirleriyle soyut türde “襤kinci Yeni” ak覺m覺 ortaya ç覺km覺t覺r.

Dier yandan A覺k Veysel ve A覺k Mahsuni erif gibi ozanlar, cumhuriyet dönemi halk airleri aras覺nda adlar覺n覺 duyurmulard覺r.
Türk edebiyat覺nda; Hüseyin Cahit Yalç覺n, Akit Göktürk, Nurullah Ataç, Hüseyin Contürk, As覺m Bezirci, Fethi Naci, Rauf Mutluay, Mehmet Fuat ve Ali Püsküllüolu gibi iir sanat覺n覺n gelimesinde etkin rol sahibi olan birçok edebiyat eletirmeni, edebiyat yazar覺 ve dil bilimci için burada  ayr覺 bir parentez açmak gerekmektedir.

21. yüzy覺l Türk iiri çok renkli ve zengin geleneksel birikimi ve özgün yap覺s覺yla postmodern aray覺lara yönelmi;  paradigmas覺n覺, roman ve öykü gibi, nitelikli ve bilinçli okur say覺s覺yla entelektüel düzeyde ve  üniversite kürsülerinde evrenselletirme  çabas覺na girmitir.

Son y覺llarda kitapç覺 dükkanlar覺n覺n tozlu raflar覺ndan ç覺karak  okuyucuyla buluan Türk iirinde simgecilie, gerçekçilie ve toplumculua bir yönelim olduu gözlenmektedir.

Ne var ki Türk iiri  Bat覺l覺 ve Doulu dillere çevrilemediinden, uluslararas覺 edebiyat platformlar覺nda yeterince bilinmemektedir. Bunun bal覺ca nedeni akademik olarak çeviri ve eletiri edebiyat覺n覺n oluturulamay覺覺 olarak açaklanmaktad覺r.

Ayr覺ca, toplumda bilgisayar ve cep telefonu kullan覺m覺n覺n yayg覺nlamas覺n覺n da iire olan kamusal ilgiyi arka plana ittii söylenebilir.

Oysa Türk iiri; bugün ABD, Kanada, Avustralya, Asya ve Avrupa ünivesitelerinin dünya edebiyat覺 bölümlerinde bilimsel temelde bir ekol olarak kabul edilmektedir.

Bilindii gibi dünya ülkeleri; bilim ve teknolojinin yan覺 s覺ra; sanat, edebiyat, müzik, spor ve felsefe alanlar覺nda yapt覺klar覺 özgün katk覺larla örnek ülke olarak sayg覺nl覺k kazanmaktad覺rlar.


Antik Ça’da saz çalan, destan söyleyen ozanlarla balayarak binlerce y覺l dünyaya yay覺lan Türk iirinin; kelimeleri kuma gibi dokuyan ve iir haline getiren airleriyle evrensel edebiyata dal budak salmas覺 beklenir.

Günümüz dünyas覺nda sanat, kültür, müzik, edebiyat ve spor alanlar覺, insanlar覺n nefes ald覺覺, huzur bulduu ve mutlu olduu ortamlar olarak kabul görmektedir.

Bunun için Türk iirini gerek ülkede ve gerekse uluslararas覺 edebiyat platformlar覺nda temsil eden, bas覺nda ve sosyal medyada yer tutan sanat ve edebiyat dergileri ile üniversitelerdeki edebiyat etkinlikleri, yerel iir festivalleri, günlük gazetelerin kitap ekleri ve kitap fuarlar覺 önem ta覺maktad覺r.

2.       Leo S
183 posts
 03 May 2018 Thu 03:11 am

 

Quoting og2009

TÜRK 襤襤R襤 ÜZER襤NE

 

Antik Ça’da, yaz覺n覺nkullan覺lmad覺覺 dönemlerde, iirsel duygu ve düünceler iaret ve semboller kullan覺larak ifade edilmekteydi.

Upon Turkish Poetry

At Antik Ça,  during it´s pre-history (non-writing period), poetic emotion and signs and symbols were used as expressions.

3.       og2009
409 posts
 03 May 2018 Thu 01:33 pm

bu konu bilimsel temelde bir makale olarak yaz覺lm覺t覺r.

üniversite örencilerine ve konuyla ilgilenenlere kaynak olabilir.  

4.       Leo S
183 posts
 28 May 2018 Mon 12:01 am

 

Quoting og2009

TÜRK 襤襤R襤 ÜZER襤NE

 

Önder Gürcan

ogurcan2003@yahoo.com

 Çok say覺da edebiyat arat覺rmac覺s覺na göre dünyada iir, milattan önce  Orta Asya’da domutur. Türk kavimlerindeki  halk ozanlar覺 kopuz adl覺 çalg覺 eliinde ak, doa ve yiitlik üstüne destans覺 iirler okurlarm覺.

According to well researched literature the world´s poetry birthplace is Central Asia, prior to the common era (B.C). Turkic migratory tribe´s mintsrels would play their lute instruments to the accompaniment of epic poems of love, nature, and valour.

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked