www.turkishclass.com

CAUSIVES

MAIN VERBS Verb+t      
Verb     Causitive  
Acımak to give pain ache Active Acı + t+mak to hurt
  to( be) hurt      
  to become bitter      
         
Elim acıyor My hand hurts Active Elimi acıttım I hurt my hand
Ayşe´ye acıdım I felt pity for Ayse      
         
Açıklamak To explain   Açıkla+t+mak to have someone  explain
        to let someone  explain
         
         
Ağrımak To ache Active Ağrı+t+mak to cause something else  ache
Elim ağrıyor My hand aches   Başını ağrıttım I caused you headache
         
         
         
Ağlamak To cry Active Ağla+t+mak to make someone cry
Çocuk ağlıyor The child is crying   Film çocuğu ağlattı The film made the child  cry
         
Aramak to look for-- to call   Ara+t+mak to have someone call
Annemi telefonla aradım I called my mother  by phone   Müdür sekreterine Ali The Manager had her secretary call
      beyi arattı Ali bey
         
Ayırmak to separate, reserve, isolate Active Ayır+t+mak to reserve -to make separate
  detach,split   John telefonla lokantada J. made restaurant  reservation
      yer ayırttı by phone
         
Azalmak     Azal+t+mak to reduce, decrease, cut down
Saçlarım azaldı My hair got rare   Yemekte tuzu azalttım I reduced the salt in dishes
         
         
Başlamak To start   Başla+t+mak to make someone start
        to launch begin set off lead away
Dün işe başladım I started to work yesterday     give a start
      Çocuğu kursa başlattım. I let the child  begin to attend
        the courses
Beklemek To wait   Bekle+t+mek to make some wait, stall
Adam karısını saatlerdir The man is waiting for her wife   Seni beklettiğim için Sorry to make you wait
bekliyor since hours   üzgünüm  
Benzetmek     Benze+t+mek to mistaken- think that someone
        looks like someone else
Bu kız annesine benziyor This girl looks like her mother   Seni Marilyn´e benzettim I  likened you to Marilyn.
         
Boyamak To paint   Boya+t+mak to have s.one paint
         
Boyanmak to be coloured   Ali evini boyattı Ali had his house painted
  to put on make up      
         
Büyümek     Büyü+t+mek  
Ayse bu yıl  birden büyüdü Ayşe  has grown up   Ali bey 3 çocuk büyüttü Ali bey raised 3 children
  this year suddenly.      
         
Çıldırmak To get crazy   Çıldır+t+mak To make someone crazy
Öğretmen sınıfta kızıp çıldırdı The teacher got mad and   Öğrenciler öğretmeni çıldırttı The students drove  their teacher  crazy
  became crazy in the classroom      
         
Darılmak to be cross   Darıl+t+mak to give offense - to displease
Sana kızdım ve darıldım I got mad and I am cross      
  with you   Arkadaşımı davet etmedim, I didn´t invite my friend, I offensed
      darılttım him
Dinlemek To listen A Dinle+t+mek To make listen
Şimdi müzik dinliyorum Now I´m listening to music   Oğluma Bach´tan bir parça I make listen to my son a piece
      dinletiyorum from Bach.
         
Düzelmek     Düzeltmek  
to get better - to reheal     To correct-fix -straighten  
Hastaydım, düzeldim I was sick, I got well   Örtüyü düzelt Fix the cover
      Hatanı düzelttim I corrected your mistake
Ezberlemek to learn by heart A Ezberle+t+mek To make someone learn by heart
  commit memory      
Çarpım tablosunu ezberledim I learned  the multiplication table by heart   Öğretmen tabloyu öğrencilere ezberletti. The teacher made the students
        learn the multiplication table by heart
         
Erimek to melt to dissolve A Eri+t+mek to make melt
Tereyağ eridi. The butter got  melted   Tereyağı erittin You melted the butter
         
Getirmek To bring   Getir+t+mek To make bring
Bize lütfen bir çay Please bring one cup of  tea   Köpeği bize uçakla getirttik. We have let them
 Getirin       bring  us the dog  by airplane
Hatırlamak To remember   Hatırla+t+mak To remind
Eski günlerimizi hatırlamak I want to remember our old days   Sana parti saatini I´d like to remind you
istiyorum     hatırlatmak isterim the party hour
         
İmzalamak To sign   İmzala+t+mak To let someone  sign
Lütfen burayı imzalar mısınız? Would you please sign here      
      Bu dokumanı müdür beye You have to make the manager
      imzalatmanız gerekiyor sign this document
         
Kısalmak   A Kısal+t+mak  
Bu pantolon yıkanınca kısaldı These  trousers got shortened   Pantalonu kısalttım I have shorten the trousers
  when washed      
         
Kızarmak     Kızar+t+mak  
Balıklar kızardı The fish  are fried   Balıkları kızarttım I fried the fish
Güneşte kızardım I got sun tanned      
         
         
Kurumak   A Kuru+t+mak  
Çamaşırlar kuruyorlar The laundry is getting dry   Bu şampuan  saçımı This shampoo dried my hair
      kuruttu  
    DC Saçımı berbere kurutturdum I let the barber dry my hair
Küçülmek   A Küçül+t+mek  
Bu panatalon yıkanınca These trousers shrank when washed   Pantalonu kendim küçülttüm I made the trousers smaller by myself
küçüldü   DC Terziye küçülttürdüm I have let the tailor make  the trousers smaller
         
Korkmak To be afraid   Korkutmak To scare
         
Ben fareden korkarım I´m afraid of mice.   Bir hayaleti taklit ederek kardeşimi korkuttum I scared my sister  imitating a ghost
         
         
Oynamak To play   Oyna+t+mak To make something play, or to move something
         
Çocuklar bahçede oynuyorlar The children are playing in the garden Trans. Ben iple kediyi oynatıyorum I  am making  the cat play with the  rope
         
Okumak     Oku+t+mak to make study
        pay for the sudies
Bugün biraz kıtap oku Today do a little reading from your book   Babası Ayşe´yi Amerika´da Ayse´s father made her study in the
      okuttu U.S.A
         
Özlemek To miss   Özle+t+mek To make someone  else miss something
      Bu hava bana memleketimi This weather made me miss  my country
Seni özledim I missed you   özletti  
         
Parlamak To shine   Parlatmak To make something shine
         
Güneş parlıyor, hava çok güzel. The sun is shining, the weather is   Gümüşleri parlat Polish the silver
  beautiful      
Soğumak To cool down   Soğutmak To make something cool down
Hava soğuyor The weather is getting cooler   Bu klima iyi soğutuyor This air conditioner cools well
         
         
Söylemek To tell   Söyletmek To make someone  tell
      Söylettirmek  
Bana kimse bir şey söylemedi No one told me anything DC Bana kimse bu sırrı söyletemez No one can make me tell this secret
         
Şaşırmak To be surprised   Şaşırtmak to surprise someone
      Bu yavaş koşan at kazanıp This slow horse won and surprised all of us
Bu habere çok şaşırdık We were very surprised by   hepimizi şaşırttı  
  this news      
Şişmanlamak to get fat   Şişmanlatmak to make someone get fat
      Patates ve bira şişmanlatır Potatoes and beer make people fat
Bu yıl on kilo aldım, şişmanladım This year I gained 10 pounds, I got fat      
         
Tanımak To know   Tanıtmak To introduce
         
Ben bu insanları tanımıyorum I don´t know these peole   Bana kendinizi tanıtır mısınız? Would you introduce yourself
        to me?
Taramak To comb   Taratmak To let someone else comb
Saçlarını tara, kötü olmuşlar Comb your hair, it looks bad   Berbere saçlarımı tarattım I had the hairdresser comb my hair
         
Taşımak To carry   Taşıtmak To let someone else  carry
         
Annene kutuyu  taşıtma, Don´t let your mother carry   Bavulları çocuklara taşıt Let the boys carry the bags
sen kendin taşı the box, carry it  yourself      
         
Temizlemek To clean   Temizletmek Arabamı şirkete temizletiyorum
Arabamı temizliyorum I´m cleaning my car   To let someone else clean I let them clean my car at the car wash
         
         
Uzamak To become lengthy   Uzatmak To make something become lengthy
Bu konuşma çok uzadı This speech became very lenghthy   Lafı uzatma don´t make your speech long
      Uzattırmak To lenghthen
      Etegimi uzattırmak istiyorum I want to lengthen my skirt
Ütülemek To iron   Ütületmek To let someone else iron
         
Bu gömleği hemen ütülemeliyim I must iron this shirt right away   Gömleğinizi kime ütületiyorsunuz? Who irons your shirt?
         
Yıkamak To Wash   Yıkatmak =yıkattırmak to have someone else do the wash
         
Ben havlumu yıkadım I washed my towel   Havlumu sana yıkatmam I won´t let you wash my towel
         
Zayıflamak To lose weight   Zayıflatmak To make someone else lose weight
Ayşe bu yıl 2 kg verdi, zayıfladı. this year Ayse lost 2KG, she lost weight     I made my dog lose weight
         
         
         


www.turkishclass.com