Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Language

Language

Add reply to this discussion
Some Turkish spelling rules - Especially for Turkish speaking natives
(16 Messages in 2 pages - View all)
[1] 2
1.       dilliduduk
1551 posts
 14 Feb 2009 Sat 08:50 pm

I see  in translations that several Turkish spelling mistakes are made, which are quite normal when made by learners, however I believe Turkish users must be more careful in order to help others.

 

Below are some rules by TDK:

 

First of all, mistakes are mostly about usage of some baðlaç and soru eki:

 

Baðlaçlar:

 

Baðlaç olan da, de´nin yazýlýþý:

Baðlaç olan da, de ayrý yazýlýr. Kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne baðlý olarak ünlü uyumlarýna uyar: Kýzý da geldi gelini de. Durumu oðluna da bildirdi. Sen de mi kardeþim? Güç de olsa. Konuþur da konuþur.

UYARI : Ayrý yazýlan da, de hiçbir zaman ta, te biçiminde yazýlmaz.

UYARI : Ya sözüyle birlikte kullanýlan da mutlaka ayrý yazýlýr: ya da.

UYARI : Da, de baðlacýný kendisinden önceki kelimeden kesme ile ayýrmak yanlýþtýr: Ayþe de geldi (Ayþe´de geldi deðil).

UYARI : Da, de baðlacýnýn bulunma durumu eki olan -da, -de, -ta, -te ile hiçbir ilgisi yoktur. Bulunma durumu eki getirildiði kelimeye bitiþik yazýlýr: devede (deve-de) kulak, evde (ev-de) kalmak, yolda (yol-da) kalmak, ayakta (ayak-ta) durmak, çantada (çanta-da) kek­lik. Ýkide (iki-de) bir ayný sözü söyleyip durma.

Yurtta sulh, cihanda sulh. (Mustafa Kemal Atatürk)

 

Baðlaç Olan ki’nin Yazýlýþý

Baðlaç olan ki ayrý yazýlýr: demek ki, kaldý ki, bilmem ki.

Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, þuurla iþlen­sin. (Mustafa Kemal Atatürk)

Olmaz ki!

Böyle de yatýlmaz ki!                                (Orhan Veli Kanýk)

Geçmiþ zaman olur ki hayali cihan deðer.

 

Ki baðlacý, birkaç örnekte kalýplaþmýþ olduðu için bitiþik yazýlýr: belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meðerki, oysaki, sanki. Bu örnekler­den çünkü sözünde ek ayný zamanda küçük ünlü uyumuna uymuþtur.

Þüphe ve pekiþtirme göreviyle kullanýlan ki sözü de ayrý yazýlýr: Babam geldi mi ki? Baþbakan konuþacak mý ki?


Soru Eki

 

mý, mi, mu, mü’nün yazýlýþý:

 

Bu ek gelenekleþmiþ olarak ayrý yazýlýr ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne baðlý olarak ünlü uyumla­rýna uyar: Kaldý mý? Sen de mi geldin? Olur mu? Ýnsanlýk öldü mü?

Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitiþik olarak yazýlýr: Verecek misin? Okuyor muyuz? Çocuk muyum? Gelecek miydi? Güler misin, aðlar mýsýn?

Bu ek sorudan baþka görevlerde kullanýldýðýnda da ayrý yazýlýr: Güzel mi güzel! Yaðmur yaðdý mý dýþarý çýkamayýz.


Another big problem is the usage of apostrophe:

 

Kesme Ýþareti ( ´ )

1. Aþaðýda sýralanan özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme iþaretiyle ayrýlýr:

a. Kiþi adlarý, soyadlarý ve takma adlar: Atatürk’üm, Fatih Sultan Mehmet’e, Muhibbi’nin, Gül Baba’ya, Sultan Ana’nýn, Yurdakul’dan, Kâzým Karabekir’i, Yunus Emre’yi, Ziya Gökalp’tan, Refik Halit Karay’mýþ, Ahmet Cevat Emre’dir, Namýk Kemal’se.

UYARI : Özel adlar yerine kullanýlan "o" zamiri cümle içinde büyük harfle yazýlmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme iþaretiyle ayrýl­maz.

b. Millet, boy, oymak adlarý: Türk’üm, Alman’sýnýz, Ýngiliz’den, Rus’muþ, Oðuz’un, Kazak’a, Kýrgýz’ým, Özbek’e, Karakeçili’nin, Hacýmusalý’ya.

c. Devlet adlarý: Türkiye Cumhuriyeti’ni, Osmanlý Devleti’ndeki, Amerika Birleþik Devletleri’ne, Azerbaycan Cumhuriyeti’nden.

ç. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar: Allah’ýn, Tanrý’ya, Cebrail’den, Zeus’u.

d. Kýta, deniz, nehir, göl, dað, boðaz, geçit, yayla; ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, bulvar, cadde, sokak vb. coðrafyayla ilgili yer adlarý: Asya’nýn, Marmara Denizi’nden, Akdeniz’i, Meriç Nehri’ne, Van Gölü’ne, Aðrý Daðý’nýn, Çanakkale Boðazý’nýn, Zigana Geçidi’nden, Uzunyayla’ya, Türkiye’dir, Ýç Anadolu’da, Doðu Anadolu’ya, Ankara’ymýþ, Sungurlu’ya, Ziya Gökalp Bulvarý’ndan, Yýldýz Mahallesi’ne, Taksim Meydaný’ndan, Reþat Nuri Sokaðý’na.


e. Gök bilimiyle ilgili adlar: Jüpiter’den, Venüs’ü, Halley’in, Merih’e, Büyükayý’da, Yedikardeþ’ten, Samanyolu’nda.

f. Saray, köþk, han, kale, köprü, anýt vb. adlarý: Dolmabahçe Sarayý’nýn, Çankaya Köþkü’ne, Sait Halim Paþa Yalýsý’ndan, Ankara Kalesi’nden, Horozlu Han’ýn, Galata Köprüsü’nün, Bilge Kaðan Abidesi’nde, Çanakkale Þehitleri Anýtý’na.

g. Kitap, dergi, gazete ve sanat eseri (tablo, heykel, müzik vb.) adlarý: Nutuk’ta, Safahat’tan, Kiralýk Konak’ta, Sinekli Bakkal’ý, Hürriyet’te, Resmî Gazete’de, Onuncu Yýl Marþý’ný, Yunus Emre Oratoryosu’nu, Atatürk Uluslararasý Barýþ Ödülü’nü.

ð. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adlarý: Millî Eðitim Temel Kanunu’na, Medeni Kanun’un, Atatürk Uluslararasý Barýþ Ödülü Tüzüðü’nde, Telif Hakký Yayýn ve Satýþ Yönetmeliði’nin.

h. Hayvanlara verilen özel adlar: Sarýkýz’ýn, Karabaþ’a, Pamuk’u, Minnoþ’tan.

UYARI: Kurum, kuruluþ, kurul ve iþ yeri adlarýna gelen ekler kesmeyle ayrýlmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýna, Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Dekanlýðýna, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüðüne, Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Baþkanlýðýnýn; Bakanlar Kurulunun, Danýþma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Mavi Köþe Bakkaliyesinden, Gimanýn.

UYARI : Özel adlara getirilen yapým ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diðer ekler kesmeyle ayrýlmaz: Türklük, Türkleþmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlýk, Hristiyanlýk, Avrupalý, Avrupalýlaþmak, Aydýnlý, Konyalý, Bursalý, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüðün, Türkleþmekte, Türkçenin, Müslümanlýkta, Hollandalýdan, Hristiyanlýktan, Atatürkçülüðün. (this mistake is made really often)

2. Kiþi adlarýndan sonra gelen saygý sözlerine getirilen ekleri ayýrmak için konur: Nihat Bey’e, Ayþe Haným’dan, Mahmut Efendi’ye, Enver Paþa’ya vb.

UYARI: Unvanlardan sonra gelen ekler kesmeyle ayrýlmaz: Cumhurbaþkanýnca, Baþbakanca, Türk Dil Kurumu Baþkanýna göre vb.

3. Kýsaltmalara getirilen ekleri ayýrmak için konur: TBMM´nin, TDK´nin, BM´de, ABD´de, TV´ye.

UYARI : Sonunda nokta bulunan kýsaltmalarla üs iþaretli kýsaltmalar kesmeyle ayrýlmaz. Bu tür kýsaltmalarda ek noktadan ve üs iþaretinden sonra,  kelimenin ve üs iþaretinin okunuþuna uygun olarak yazýlýr: vb.leri, Alm.dan, Ýng.yi; cm³e (santimetre küpe), m²ye (metre kareye), 64ten (altý üssü dörtten).

4. Sayýlara getirilen ekleri ayýrmak için konur: 1985´te, 8´inci madde, 2´nci kat; 7,65’lik, 9,65’lik.

1919 senesi Mayýsýnýn 19´uncu günü Samsun´a çýktým.    

(Mustafa Kemal Atatürk)

5. Þiirde seslerin ölçü dolayýsýyla düþtüðünü göstermek için kesme iþareti kullanýlýr:

Bir ok attým karlý daðýn ardýna

Düþtü n´ola sevdiðimin yurduna

Ýl yanmazken ben yanarým derdine

Engel aramýzý açtý n´eyleyim                  (Karacaoðlan)

6. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayýrmak için konur: a´dan z´ye kadar, b´nin m´ye dönüþmesi, Türkçede -lýk´la yapýlmýþ sözler.

UYARI: Akým, çað ve dönem adlarýndan sonra gelen ekler kesmeyle ayrýlmaz: Eski Çaðýn, Yükselme Döneminin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatýna.

And just a small reminder about capital letter:

 

Büyük harf - Capital letter:


Gezegen ve yýldýz adlarý büyük harfle baþlar: Merkür, Neptün, Plüton, Halley, Dünya,Güneþ, Ay vb.

UYARI: Dünya, güneþ, ay kelimeleri gezegen anlamý dýþýnda kullanýldýðýnda küçük harfle baþlar.

 

 

http://tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF9DAC10DE3DF29AC6

 Edited (2/14/2009) by dilliduduk

cmmc liked this message
2.       caliptrix
3055 posts
 03 Mar 2009 Tue 12:31 am

Thanks for this post and I want to add something more;

Please put a space after punctuations except quotation marks ( ´ ) and ( " ); like this:

 

Bu cümle bitti._Yenisi baþladý.

NOT this:

Bu cümle bitti.Yenisi baþladý.

3.       angel_of_death
686 posts
 25 Oct 2009 Sun 06:25 pm

http://www.dahianlamindakideayriyazilir.com

 

MehmetK liked this message
4.       Scientius
2 posts
 03 Nov 2009 Tue 09:18 pm

Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcükler:

Eklemekte fayda gördüm, günlük olarak en çok karýþtýrýlan sözcükler:

1) "Þey" yazýlýmý:

"Þey" sözcüðü Türkçe´de zamir olarak kullanýlýr. Zamir sözcükleri için yer tuttuðu için dil bilgisi olarak zamir ayrý bir sözcüktür. Bundan dolayý "þey" mutlaka ayrý yazýlýr!

Her þey

Bir þey

Çok þey

Birçok Þey

Bu kadar çok þey

Hiçbir þey

2)Sayý ikilemeleri yazýlýmý:

"Hiçbir", "birçok", "birkaç" gibi sözcükler ayný adeti içermiyor ise mutlaka biriþik yazýlýr! Nedeni ise asla bir þeyin hem bir hem hiç olamayacaðýdýr.

 Buralara birçok insan uðrar.

Hiçbir þey bilmiyorusun.

Birkaç tane daha alacaðým. 

3)"Takým" yazýlýþý:

"Bir takým" veya "birtakým" Türkçe´de iki anlamda kullanýlýr. Birincisi gerçek bir takým (futbol, basketbol, okul, birlik) diðeri ise çoðunluk anlamýndadýr:

Bir takým sahaya çýktý. (Takýmýn ne olduðu belli, bir insan topluluðu)

Birtakým insanlar geldi. (Takým belli deðil, bir þeyler anlamýnda kullanýlmýþ )

4)"Herkes" yazýmý:

Türkçe dilinde "herkes" "s" ile yazýlýr.

5)"Gün" yazýmý:

Türkçe dilinde "bugün" "bu gün" olarak yazýlmaz. Bunun nedeni "bugün" tek baþýna bir günü belirtir, yani zamirdir.

6)"Herhangi" yazýmý:

Türkçe dilinde "herhangi" mutlaka bitiþik yazýlýr! Hangi tek baþýna soru sýfatý veya zamiri olarak kullýlýrsa ayrý yazýlýr.

Hangi kalemi aldýn?

Herhangi bir öðrenci seç. 

5.       ReyhanL
1961 posts
 03 Nov 2009 Tue 10:45 pm

Thank you Diliduduk and Scientius for your posts. But because the title of the thread is  ´...Especially for Turkish speaking natives´ and you gave the explanation only in turkish you have to change the title in ´...only for natives´. Thank you once again Flowersfor not posting in english too.. those who are learning turkish dont need to know this unuseful grammar rules.

abdoudz1690 liked this message
6.       lady in red
6947 posts
 03 Nov 2009 Tue 11:07 pm

 

Quoting ReyhanL

Thank you Diliduduk and Scientius for your posts. But because the title of the thread is  ´...Especially for Turkish speaking natives´ and you gave the explanation only in turkish you have to change the title in ´...only for natives´. Thank you once again Flowersfor not posting in english too.. those who are learning turkish dont need to know this unuseful grammar rules.

 

Actually - there´s nothing wrong in the expression ´Especially for´ and in English we would take that to mean ´only for´ most of the time.  As in ´I baked this cake especially for you´ - i.e it is for you and no-one else!  I don´t think there is any need to change the title even if it was possible (which it´s not).

 

Dilliduduk is one of the most helpful and best translators on the site and she posted this to encourage native Turkish speakers/writers to use correct grammar and spelling when posting (not slurred short forums and street slang) to make it easier for us learners not more difficult.  It isn´t addressed to us so no need at all for us to be looking at it is there?  

 

7.       ReyhanL
1961 posts
 03 Nov 2009 Tue 11:12 pm

Why learners dont have to know how to write corectly ?

8.       lady in red
6947 posts
 03 Nov 2009 Tue 11:16 pm

 

Quoting ReyhanL

Why learners dont have to know how to write corectly ?

 

What part of my post did you get that from??  Unsure

9.       ReyhanL
1961 posts
 03 Nov 2009 Tue 11:20 pm

You know ..once i had just a look over this thread...and saw that it has to be written ´hiçbir þey´ not ´hiç birþey´ Ý only got that this is corect..thats why i think will be usefull for all of us to know..Ýts easier to learn corectly a language (even written) than to corect your native. So its more useful for us than for natives.

10.       lady in red
6947 posts
 03 Nov 2009 Tue 11:35 pm

 

Quoting ReyhanL

You know ..once i had just a look over this thread...and saw that it has to be written ´hiçbir þey´ not ´hiç birþey´ Ý only got that this is corect..thats why i think will be usefull for all of us to know..Ýts easier to learn corectly a language (even written) than to corect your native. So its more useful for us than for natives.

 

Well I think the idea was that if  she could get all the Turks to write correctly then it would be better for us. 

ladybakunin liked this message
(16 Messages in 2 pages - View all)
[1] 2
Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
Intermediate (B1) to upper-intermediate (B...
qdemir: ...
Why yer gördüm but yeri geziyorum
HaydiDeer: Thank you very much, makes perfect sense!
Etmeyi vs etmek
HaydiDeer: Thank you very much!
Görülmez vs görünmiyor
HaydiDeer: Thank you very much, very well explained!
Içeri and içeriye
HaydiDeer: Thank you very much for the detailed ...
Present continous tense
HaydiDeer: Got it, thank you!
Hic vs herhangi, degil vs yok
HaydiDeer: Thank you very much!
Rize Artvin Airport Transfer - Rize Tours
rizetours: Dear Guest; In order to make your Black Sea trip more enjoyable, our c...
What does \"kabul ettiğini\" mean?
HaydiDeer: Thank you very much for the detailed ...
Random Pictures of Turkey
Most commented
Alphabet

Turkish lesson by admin
Level: beginner
Major Vowel Harmony

Turkish lesson by admin
Level: beginner
Noun states

Turkish lesson by admin
Level: beginner
Introduction

Turkish lesson by admin
Level: beginner
Numbers

Turkish lesson by admin
Level: beginner