Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
T-E
1.       og2009
397 posts
 23 Apr 2016 Sat 08:04 pm

UZAY VARLIKLARI ÜZER襤NE

 

Önder Gürcan

ogurcan2003@yahoo.com

Uzay bilimine göre;  evren (kainat)   galaksileri, galaksiler y覺ld覺zlar覺, y覺ld覺zlar da dünyalar覺 oluturmaktad覺r.
Sonsuz Evren (Cosmos), Samanyolu Galaksisi  ve Dünya gezegeni üzerinde  hayat ne zaman balam覺t覺r?
*
Bilindii gibi, evren hakk覺nda bal覺ca kaynak Kur’an-覺 Kerim’dir. Kur’an-覺 Kerim’deki surelerde yer alan  ayetlerde :  “Bütün alemleri varedenin bir tek Allah olduu; göklerde ve yerde kim ve ne varsa her eyin Allah taraf覺ndan bir ölçüye göre düzenlenip yarat覺ld覺覺; göklerde insandan daha ak覺ll覺 varl覺klar覺n da yarat覺ld覺覺; göklerin ve yerin hükümranl覺覺n覺n yaln覺zca Allah’a ait olduu; inançl覺, güzel düünen, iyilik ve yararl覺 iler yapan temiz yürekli insanlar覺  dünyada ve ahirette nice mucizelerin ve müjdelerin bekledii; evrenin sürekli olarak geniletildii; göklerde ve yerde gayb覺 Allah’tan baka bilenin asla olmad覺覺” insanl覺a tebli edilmitir.
*
襤nsanl覺k,  fiziki, biyolojik ve ruhani alemlerdeki varl覺klara biny覺llar  boyunca daima büyük ilgi duymutur. Bu yak覺n ilgi bilimsel çal覺malar覺n yan覺 s覺ra efsanelere, iirlere, öykülere, romanlara ve sinema filmlerine yans覺m覺t覺r.
Uzaydaki bilinmeyen ve görülmeyen  varl覺klar覺n fiziki, biyolojik ve ruhani yap覺lar覺na ilikin fizikçi ve evren bilimcilerce çeitli öngörüler öne sürülmütür.
Kutsal sessizlik ve yaln覺zl覺k duygusu uyand覺ran  evrenin kefine yönelik hep bir duru ortaya konulmu; uzay覺n derinliklerine uzanan metafiziin irfan, hikmet ve felsefesi,  düünce yetenei ve diyalektik düünce üretimi yoluyla  hipotezler halinde aç覺klanmaya çal覺覺lm覺; belli galaksi limanlar覺na demir at覺lmadan bütün galaksi, güne, gezegen ve y覺ld覺zlar覺n  gizemliliini çözmee belirli bir bilimsel kapasite ve s覺n覺rl覺l覺k içinde çaba gösterilmitir.Bu çabayla insanl覺k uzaya ilikin yeni bilgiler elde ettikçe bilinmeyenler de çoalmaktad覺r.
Burada yeri gelmiken öne ç覺kan baz覺 konulara k覺saca deinelim:
Bilimsel aç覺dan kan覺tlanamam覺s覺na kar覺n M覺s覺r piramitlerinin uzayl覺lar taraf覺ndan ina edildii ileri sürülmütür. Latin Amerika’daki antik Maya Uygarl覺覺’n覺n da…
Mayalar覺n Kozmik Takvimi’nde  Dünya yaam覺n覺n 21 Aral覺k 2012’de sona erecei kehanetinde bulunulmutur.
Galileo, Newton ve dier bilim insanlar覺 1600’l覺 y覺llarda astronomik gözlemler yapm覺lard覺. Bu bilimsel çal覺malar yirminci yüzy覺lda  olaanüstü gelitirilmitir.  1968’de üç ABD’li astronot ilk defa Ay’a gidii gerçekletirdi.  1969’da da Rus astronotlar覺n uzaya ç覺k覺覺 izlendi.
襤lk bilim-kurgu sinema filmi, Jules Werne’nin “Dünya’dan Ay’a”(A Trip to the Moon)  adl覺 roman覺ndan uyarlanarak 1912’de Frans覺z yönetmen  Georges Melies taraf覺ndan çekildi. Daha sonra çok say覺da uzay serüveni roman覺 yaz覺ld覺, filmi  yap覺ld覺.
1970’li y覺llarda “Star Trek” ( Uzay Yolu) adl覺 televizyon filmi dizisinde  “USS Enterprise” (At覺lgan)  adl覺 uzay gemisinin evrenin sonsuzluundaki serüvenleri dünya kamuoyunun ilgi oda覺 oldu.
Hüseyin Rahmi Gürp覺nar, “Kuyruklu Y覺ld覺z Alt覺nda Bir 襤zdivaç” adl覺 roman覺nda,  okuyucuyu uzay ile tan覺t覺ran ilk Türk yazar覺yd覺.
*
Yeryüzünde UFO (Unidetified Flying Objects : Tan覺mlanmam覺 uçan varl覺klar – Uçan daire) olarak belirlenen nesnelerin,  herhangi bir ana merkez  uzay gemisiyle balant覺l覺 ekilde hareket ettii düünülmütür.
Çeitli ülkelerde yay覺mlanan UFO görüntüleri ve “UFO dütü” haberleri  dünya insan覺n覺n ilgisini çekmitir.
Uzayl覺 varl覺klar覺n, insan formundan uzak, farkl覺 boyutlarda görülebilei ve kendilerine özgü uzay araçlar覺yla  y覺ld覺zlar aras覺 yolculuk yapabilecek yüksek teknolojiye sahip olabilecei tahmin edilmitir.
襤nsan beyninde alg覺lanabilen bütün hayallerin bir gün gerçeklie dönüebilecei varsay覺m覺 bilim insanlar覺n覺n ilgi alan覺na  girmitir.
Dünya gezegeninin, evrende yaln覺z olmad覺覺 bilinmektedir. Baz覺 Bat覺l覺 gelimi ülkelerde imdiden uzay seyahatleri programlanmakta ve “Passport to the Cosmos”  ilemleri projelendirilmektedir.
*
Gök bilimcilerine göre; kozmos’un bir parças覺 olan Dünya’da yaayan bütün canl覺 varl覺klar, bata insanlar olmak üzere  “Uzayl覺” olarak tan覺mlanmaktad覺r. Evrendeki görülmeyen varl覺klar ise ruhanidir. Öte yandan, Dünya d覺覺 varl覺klar覺n,  fiziksel ve biyolojik yap覺dakiler d覺覺nda, antropoit ve robotik  biçiminde olduklar覺 yönünde yorumlar çoktur.
Peki, insanl覺k ile bilinmeyen  uzayl覺 varl覺klar aras覺ndaki iletiim nas覺l kurulacakt覺r? Bu dünyadakilerle dünya d覺覺 varl覺klarla maddi ve manevi münasebetler kuran, özellikle UFO’larla yeryüzünü ziyaret eden uzayl覺larla telepatik balant覺 salayabilen bilge insanlardan söz edilmektedir.
*
Bilim insanlar覺n覺n bak覺 aç覺lar覺na göre : UFO’lar; çok ileri teknolojiye sahip olduklar覺 için yaln覺zca bir merkeze bal覺 olarak dünyay覺 ziyaret etmektedirler. Tek balar覺na hareket etme potansiyeline sahip olmad覺klar覺 için de gerekli arat覺rma ve incelemeleri yapt覺ktan sonra volkanik veya manyetik  bölgelerden enerji yükleyip geri dönmektedirler. Tabii ki bu konuda kar覺t görüler besleyen bilim insanlar覺 da var.
*
UFO olay覺, gök bilimcilerin deyiiyle  bir fenomendir. Havada as覺l覺 duran, alçalan, yükselen, etraf覺na 覺覺klar saçan ve birdenbire 覺覺k h覺z覺yla kaybolan bu tan覺mlanamayan nesneler neyi ifade etmektedirler?
Galaksiler, güneler, y覺ld覺zlar, gezegenler, uzay boluundaki gizemler, ak覺ll覺ca yönetilen uzay nesneleri, bulutlar, rüzgarlar, f覺rt覺nalar, meteorlar, okyanus dalgalar覺, volkanik bölgeler, yeralt覺 denizleri ve gölleri bir metafizik kavram olarak neleri anlatmaktad覺rlar?.
Metafizik bulgular覺n rasyonel ve bilimsel yakla覺mlarla aç覺klamalar覺 olmal覺d覺r. Uzaydaki gerçeklikler göz ard覺 edilecek rastlant覺lar deildirler.
Örnein, karadelikler, evrenin farkl覺 ve akla gelmeyen boyutlara aç覺lan pencereleri ve kap覺lar覺d覺rlar. Bu pencerelerin ve kap覺lar覺n ötesindeki gerçeklerin biraz da olsa kefedilmesi bu çada mümkün görülmemektedir. Buna dair hayallerin de…
Bunun için Dünya’da öncelikle  “襤nsan-覺_kamil” anlay覺覺 içinde “olgunluk”ve “hogörü” öngören ve ta覺yan genel bir üst düzey kültürünün olumas覺 gerekmektedir. Ne var ki insanl覺k böyle bir üst düzey kültüre henüz  ulaamad覺覺  gibi,  yeryüzünün belirli  bölgelerindeki iç sava, terör ve iddet sorunlar覺yla yüz yüze kal覺nmakta, yetmiyormuças覺na bir de bugün birtak覺m çevrelerce uzay ve y覺ld覺z savalar覺 dile getirilmektedir.
Oysa önemli olan dünya bar覺覺, evrensel deerler ve insanl覺k adaletidir. Çounlukla metafizik kavramlar覺 gündeme getirmeyen  yirmi birinci yüzy覺l覺n materyalist eksenli uygarl覺k ve kültürü, manevi deerleri ne ölçüde hayata geçirebilmektedir? Dünya insanl覺覺 kendi varl覺覺n覺 ve k覺ymetini, insanl覺k görev ve sorumluluunu yeterince kavrayabilmi midir?
Günümüzde  çou insan, zorlu dünya hayat覺n覺n ak覺覺nda,  sonsuz evrenin fark覺nda deil sanki, bu yüzden evrenin harikulade ileyiinden etkilenmi ve duygulanm覺 da görünmemektedir.
*
Her eye kar覺n uzay gözlemleri ve çal覺malar覺 youn bir ekilde sürdürülmektedir. ABD (NASA – National Aeronautics and Space Administration – Ulusal Havac覺l覺k ve Uzay Dairesi), Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Brezilya ve 襤ran aras覺ndaki uluslararas覺 i birlii  giderek anlaml覺 bir ivme kazanmaktad覺r. Bu ülkelerdeki uzay bilim merkezleri  ve arat覺rma kurumlar覺nca son y覺llarda incelemeye al覺nan  bulgular dikkati çekmektedir.
Bu balamda çok say覺daki fiziksel objenin yan覺 s覺ra  UFO ve meteor gibi gözlemlenen metafizik nesneler  kay覺t alt覺na al覺nmakta, analiz edilmekte ve bilimsel sonuçlara var覺lmaktad覺r.
Uzay gerçeklerinin k覺smen de olsa kefedilmesi durumunda;  fizik,  sosyoloji, hukuk  vb. bilim dallar覺  büyük ölçüde etkilenecektir.
*
Evrensel kültür hiç kukusuz yaln覺zca bu dünya ile s覺n覺rland覺r覺lamaz.
Dünya d覺覺 zeki varl覺klar覺n “muhafazakar” olduu yolundaki hipotez, günümüz bilim çevrelerinde oldukça yayg覺nd覺r. Bu varl覺klar覺n iyi niyetli olduklar覺, Dünya’ya hiçbir zaman müdahale etmedikleri, korku ve travmalarla kaotik ortamlara yol açmad覺klar覺 ve insanlar aras覺nda hiç kimseye zarar vermedikleri bilimsel platformlarda vurgulanmaktad覺r.
Bununla birlikte, uzayl覺 varl覺klar覺n, dünya ve insanl覺k  hakk覺nda neler düündükleri konusu da önemli bir soru iareti olarak bütün gizemliliini korumaktad覺r.

2.       peyote
101 posts
 23 Apr 2016 Sat 08:15 pm

seems google works well for this!

SPACE ASSETS ON

 

Önder Gürcan

I ogurcan2003@yahoo.co

According to space science; universe (the universe), galaxy, galaxies, stars, stars in the form of the world.
Infinite Universe (Cosmos), life has started over when the Milky Way and the planet Earth?
*
As it is known, is the principal source Qur´an Quran about the universe. Located in the Koran sura in the Quran verse: "that the whole realm of vared is one God; If the heavens and the earth who and what you were created by God in order in a measure of all things; the heavens were created in the smarter human being; only it belongs to God´s kingdom of the heavens and the earth; faith, good thinking, good and useful work, clean-hearted people who had expected the world and in the Hereafter nice miracles and the gospel; the universe is constantly expanding; heavens and the earth knows the unseen except Allah is not never "has been communicated to mankind.
*
Human, physical, he has always heard great interest throughout the millennia the presence in biological and spiritual realms. This close attention to scientific studies, as well as legends, poems, the story is reflected in the novels and films.
the presence of unknown and unseen in the physical space, it has been suggested by the physicist and the universe bilimciler( scientist´s) various assumptions about the biological and spiritual structure.
all have demonstrated a stance on the discovery of the universe evokes a sense of Sacred silence and solitude; Metaphysical space that extends deep into the lore, wisdom and philosophy, through dialectical thinking ability and idea generation has tried to explain the form of the hypothesis; Without taking all galaxies harbor iron to certain galaxy, sun, planets and solve the mystery of the stars of the gösterilmitir( shown - to be shown) .b effort in a certain capacity and limitations of scientific effort, new information has become available for human space unknowns are also proliferating.
Let us briefly mention some issues stand out here by the way:
Although kan覺tlanamam覺( failure to prove ) to prove scientific terms, it was suggested that the Egyptian pyramids were built by aliens. the ancient Mayan civilization in Latin America ...
Cosmic has been made in the calendar of the Maya predicted the world will end on December 21, 2012, the life.
Galileo, Newton and other scientists in the 1600s people had made astronomical observations. This extraordinary scientific studies have been developed in the twentieth century. In 1968, three American astronauts made the first time going to the moon. The output of Russian astronauts in space in 1969 was followed.
The first science-fiction film, Jules Werne´s "From the Earth to the Moon" (A Trip to the Moon), adapted from the novel was filmed in 1912 by French director Georges Melies. Later written numerous space adventure novel, the film was made.
In the 1970s "Star Trek" (Star Trek) in the television film series "USS Enterprise" (Enterprise) adventure in the infinity of the universe spacecraft became the focus of world public opinion.
Hüseyin Rahmi Gurpinar, "Comet Under a Blind Date" in the novel, was the first Turkish author to introduce the reader space.
*
UFO Earth (Unidetified Flying Objects: Unidentified flying creatures - flying saucer) as the designated object is intended to act in conjunction with any of the main centers spaceship.
UFO images published in various countries and "UFO crashed" the news has attracted the attention of people worldwide.
Alien beings, the human form away, görülebileg( to be seen by - visible ) different sizes and capable of interstellar travel with their own spacecraft is estimated to be high-tech.
The possibility of one day becoming a reality all your dreams can be detected in the human brain has entered the interest of scientists.
Of planet Earth, it is known to be alone in the universe. Some Western developed countries are already programmed space travel and "Passport to the Cosmos" operations are planned.
*
According to astronomers; all living beings in the world, which is part of the cosmos, including people first "Alien" is defined. The spiritual beings in the universe is invisible. On the other hand, extraterrestrial beings, except those in the physical and biological structure, and that they were antropoit reviews were very robotic form.
So, how communication will be established between the unknown alien beings with humanity? These extraterrestrial beings with spiritual and material relationship with the world, who are particularly capable of providing telepathic contact with UFO aliens visiting the earth with wise people are talking about.
*
According to the viewpoint of the scientists: UFOs; Depending on only one center for having a very high technology are visiting the world. After doing the necessary research and studies for which they have the potential to act alone, they return install or magnetic energy from volcanic regions. Of course, there are opposing views on this issue scientists nourish.
*
UFO phenomenon is a phenomenon in the words of the astronomers. Hanging in the air, falling, rising, light hair around and suddenly lost speed of light these unidentified objects are what they represent?
Galaxies, suns, stars, planets, the mysteries of outer space, wisely managed space objects, clouds, winds, storms, meteors, ocean waves, volcanic regions underground, sea and lakes are told what the concept of a metaphysical ?.
Metaphysical findings should explain the rational and scientific approach. They are not coincidences reality in space will be ignored.
For example, black holes, and the universe are the different pop-up windows and doors to unthinkable dimensions. The discovery of the true, albeit a little beyond the door and the window is not possible in this era. In that dreams also ...
For this, the world first "human-覺_kamil" in the sense of "maturity" and "tolerance" and must envisages the formation of a general culture which senior. But humanity as not yet reached such a high level of culture, the earth´s civil war in certain areas, terrorism and being bold face to face with violence problems, yetmiyormuça an also been voiced today some circles, space and Star Wars.
However, important for world peace, the universal values of justice and humanity. Mostly metaphysical concept gives rise to the twenty-first century materialist civilization and culture axis can be spent to what extent the life of spiritual values? World humanity and the value of their assets, is it able to understand enough of the human duties and responsibilities?
Today, most people in the course of challenging the world lives, as if unaware of the infinite universe, so impressed by the wonderful workings of the universe and emotion that are not visible.
*
For all that space observations and studies are being carried out intensively. USA (NASA - National Aeronautics and Space Administration - National Aeronautics and Space Administration), Russia, China, India, Pakistan, international cooperation between Brazil and Iran has been gaining significant momentum. These countries in space science centers and research institutions in recent years taken to investigate the findings are remarkable.
In this context, as well as a large number of physical objects observed a UFO and metaphysical objects such as meteorites are recorded, analyzed and concluded scientific results.
Space in the event of the discovery of even partially true; physics, sociology, law and so on. disciplines will be greatly affected.
*
Undoubtedly universal culture can not be limited only to this world.
Extraterrestrial intelligent beings of the "conservative" way of hypothesis that is quite common in today´s scientific circles. The presence of well-intentioned they are, they are never to intervene in the world, with fear and trauma are highlighted in the scientific platform from which they did no harm to anyone and they lead people into a chaotic environment.
However, the presence of an alien world, and what issues they consider important about humanity as a question mark all the mystery remains.Edited (4/24/2016) by peyote [trying to correct the words in green]
Edited (4/24/2016) by peyote

og2009 liked this message
3.       og2009
397 posts
 23 Apr 2016 Sat 11:52 pm

Say覺n Peyote, çok teekkür ederim.Çok zor bir çeviriydi.Benim yay覺mlanan en son makalemdi. Edited (4/23/2016) by og2009
Edited (4/23/2016) by og2009

peyote liked this message
4.       peyote
101 posts
 24 Apr 2016 Sun 05:19 pm

 

Quoting og2009

Say覺n Peyote, çok teekkür ederim.Çok zor bir çeviriydi.Benim yay覺mlanan en son makalemdi. 

 

Tebrikler {#emotions_dlg.applause}

Bayan Peyote

5.       og2009
397 posts
 24 Apr 2016 Sun 05:56 pm

teekkür ederim, say覺n Peyote.

asl覺nda uzun bir makale.bu yaz覺y覺 çeviriye dökmek bile çok zor bir i.

 

"According to space science the universe makes galaxies, galaxies make stars, stars make worlds.

...

..."

 

 Edited (4/25/2016) by og2009
Edited (4/25/2016) by og2009

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
E-T: he sounds like someone deeply trouble...
Leo S: He sounds like someone deeply troubled by their past. Do you know if h...
E-T: It´s one of the things on my bu...
Leo S: It´s one of the things on my bucket list.
E-T: They are in it for the money, and not...
Leo S: They are in it for the money,not for altruistic ... they main ...
E-T: I don織t think they know all the fact...
Leo S: I ... think they know all the facts of the case and during the course ...
E-T: You have to consider the effect it wi...
Leo S: You have to consider the effect it will have on your loved ones
muhtemelen olas覺l覺kla belki galiba herha...
mrdr: ... and ... are similiar the meaning is ... You can use them ....
To have your
denizli: Thankyou!
T-E: rahmet vs minnetle anyioruz
gokuyum: Maybe it can be translated as "We remember him with mercy and ...
10 Kas覺m
og2009: I think scientific criticism is useful for people.
E-T I am more of a listner than talker
Leo S: harp00n, you used "kendi ... but could we have used "kendim hakk...
Turkish spelling and pronunciation guide
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: Now with audio.
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked
Berk

Story by erdinc