Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Language

Language

Add reply to this discussion
TRKE
1.       og2009
409 posts
 23 Apr 2017 Sun 01:28 pm

GEÇM襤TEN GÜNÜMÜZE DÜNYA D襤LLER襤 VE TÜRKÇE

Önder Gürcan
ogurcan2003@yahoo.com

28.02.2013 / 00:00

Dil gerçekten çok gizemli, büyüleyici ve hayranl覺k uyand覺r覺c覺 bir olgu.

Dünya üzerinde halen mevcut be k覺tada 194 ülke bulunmaktad覺r; buna kar覺l覺k, günümüze kadar 7000’ den fazla dilin varolmas覺 gerçekten a覺rt覺yor insan覺.

Tarihçilere göre, dünyadaki yaam ve kültür M.Ö.10500 y覺l öncesine kadar gidiyor. Bu diller, belli bir süreç içinde, konuma ve yaz覺 dili olarak kullan覺lm覺; Eski Sibirya dilleri, Göktürkçe, Sümerce, Hititçe, Lidyaca, Eski Yunanca, Latince, Gotça gibi çok say覺da dil bugün antik ya da ölü dil (ancient/dead languages).

Günümüz dünyas覺nda, varl覺覺n覺 sürdürmekte ve gelime göstermekte olan diller aras覺nda Türkçe, Macarca, Fince, Almanca, 襤ngilizce, Arapça, Frans覺zca, 襤talyanca, Ispanyolca, Portekizce, Rusça, Çince (Mandarin), Japonca, Yunanca gösterilebilir.

Hiç kukusuz, çeitli ulus devletlere ve etnik kültürlere ilikin bütün antik diller ve yaayan diller, dünya kültürünün çok önemli zenginlii olmutur ve bundan sonra da dünyan覺n kültürel zenginlii olmaya devam edecektir.

Eski dünya dilleri hakk覺nda çok ey bilinmemektedir. Geçmite önemli medeniyetler kurmu olan insanlar覺n kulland覺klar覺 dlller konusunda yeterli say覺da somut bulgular elde edilememitir. Ancak, bu konuyla ilgili bilimsel arat覺rmalar, antik diller uzmanlar覺nca (linguistique, linguistics) youn bir ekilde sürdürülmektedir.

Halen dünyada yaayan bütün diller eski dillerin farkl覺laarak dallanmas覺ndan meydana gelmitir. Buna göre antik ve yaayan dil aileleri aras覺nda akrabal覺klar vard覺r. Örnek olarak : Hint-Avrupa, Hami, Sami, Fin-Ogur, Türk (Hun) dil aileleri gibi.

Hint-Avrupa dil ailesinin dallar覺 u ekilde gösteriliyor : Hint-襤ran, Balt覺k-Islav, Cermen,襤talik, Kelt, Yunan, Arnavut…

襤talik dil ailesinin alt dallar覺n覺 bugünkü Avrupa dilleri oluturuyor: 襤ngilizce, Frans覺zca, 襤talyanca, Ispanyolca, Portekizce, Romence gibi

Arapça dili ile ilgili olarak burada ayr覺 bir vurgu yapmak gerekir : Arapça, dünyan覺n en zengin dillerinden biridir. Özellikle, 10.yüzy覺lda Arap Uygarl覺覺’n覺n gelimesine paralel olarak, Arapça, evrensel dile ve kültüre büyük katk覺 yapm覺t覺r.

Türk dili konusundaki gerçekler ise Türk, Rus, Macar, Fin, Frans覺z, 襤talyan ve 襤ngiliz dilbilim insanlar覺 ile antik dil uzmanlar覺 taraf覺ndan yap覺lan bilimsel arat覺rmalar sonunda ortaya ç覺km覺t覺r. Buna göre Türkçe, dünyan覺n en eski dillerinden biri olarak, milattan çok önceye gider ve yakla覺k 10500 y覺ll覺k tarihi bir geçmie sahiptir. Örnein, Orhun An覺tlar覺, Göktürk alfabesi ve dil kültürüne göre Türkçe yaz覺lm覺t覺r.

Eski Türkçe, Orta Asya Türk boylar覺 ve devletleri aras覺nda, Ural-Altay Bölgesi´nde konuulmaktayd覺.Eski Türkçe ile Çince içinde çok say覺da ortak kelime vard覺r.Eski Türkçe, Orta Asya´da doup gelimi; Asya ve Dou Avrupa´da hüküm süren Hunlar taraf覺ndan yay覺lm覺t覺r.

Eski Türkçe, Türk (Hun) dilleri ailesi olarak, üç dala ayr覺l覺yor: Orta Volga boyunda konuulan Çuvaça, Kuzey Sibirya´da konuulan Yakutça ve Türk-K覺rg覺z-Tatar dilleri topluluu.
Hunlar’dan sonra, Göktürkler, Uygurlar ve Ouzlar Türkçenin gelimesinde büyük rol oynam覺t覺r. Türklerin, 1071 y覺l覺nda ikinci defa Anadolu´ya girmesiyle birlikte Türkçe, Selçuklu Devleti zaman覺nda, Anadolu´da kullan覺lan bal覺ca anadil haline gelmitir.

Türkçe, M.Ö.3000’ den beri Anadolu’ da ve çok say覺da ülkede kullan覺lmaktad覺r. Antik Ça’da ortaya ç覺kan Türkçenin; tarihten gelen ve günümüze yans覺yan kökleriyle tek bir etnik kökene ve kültüre dayal覺 olmad覺覺, çeitli etnik yap覺lar覺 içeren bir uygarl覺k sisteminden geldii, kendisine özgü bir alfabeye ve dil kültürüne sahip olduu görülmektedir. Antik Ça Türkçesi’ nin, bir ticaret ve bir hukuk sistemine sahip olduu dil uzmanlar覺nca ileri sürülmektedir.

Tarihçilere göre; Roma 襤mparatorluunun kökeninde Etrüskler vard覺r ve Etrüsk eserleri eski Türk alfabesi ve yaz覺s覺yla benzerlik ta覺maktad覺r. Bugün dünya üniversitelerinde okutulan Roma Hukuku’nun temellerinin Antik Ça Türkçesinin içinde yer ald覺覺na ilikin bir görü de var.Ayr覺ca, Sümerlerin dili ile Türkçe aras覺nda da bir benzerlik söz konusu olmaktad覺r.Bununla birlikte Türkçenin, Latince´nin ve bu balamda da Mezopotamya ve Avrupa uygarl覺覺n覺n kayna覺 olduu tezleri henüz kan覺tlanm覺 deildir.

Eski Türk dilleri topluluu daha sonra; Dou Türkçesi ve Bat覺 Türkçesi olarak tan覺mlanm覺.Türkçe,Osmanl覺 襤mparatorluu zaman覺nda da Osmanl覺 Türkçesi olarak Orta ve Kuzey Asya´da, Kuzey Afrika´da, Orta Dou’da ve Dou Avrupa´da geni corafya alan覺na yay覺lm覺t覺r. Osmanl覺 Türkçesi, Arapça ve Farsçan覺n yan覺s覺ra 1839’da balayan Tanzimat Dönemi ile birlikte Frans覺zca dil yap覺s覺na yak覺nlam覺 ve dilbilgisi kurallar覺 da Frans覺zcaya göre yeniden yap覺land覺r覺lm覺t覺r.

Günümüzün Türkçesine gelince; Yeni Türkçe, Türk Dil Kurumunun, Türk dili uzmanlar覺n覺n, antik diller arat覺rmac覺lar覺n覺n, yazarlar覺n ve bas覺n覺n katk覺s覺yla büyük bir gelime göstermektedir.

Mevcut bat覺 dilleri, balang覺çta Yunan ve Roma (Latin) kültürünün etkisi yan覺nda, 20.yüzy覺lda balayan küreselleme olgusu ile birlikte büyük bir ilerleme kaydetmitir. Dünya dilleri bu balamda, uluslararas覺 çeviri dili arac覺l覺覺yla birbirlerinden kar覺l覺kl覺 olarak çok say覺da kelime, terim ve kavram alm覺t覺r. Böylelikle, hem uluslararas覺 bilim, teknoloji, ekonomi, ticaret, sanat, edebiyat ve felsefe gelimi, hem de dünya dilleri yeni anlat覺m teknikleri ve yeni cümle yap覺lar覺 kazanarak daha da zenginlemitir.

Bugün dünyada en çok kullan覺lan diller 襤ngilizce ve Çincedir.Dier dünya dilleri ise büyük ölçüde ulusal alanda kalm覺t覺r.

Mevcut dünya dilleri aras覺nda öteki dillerden en çok kelime alan dil 襤ngilizcedir. 襤ngilizce, günümüzde sahip olduu potansiyelin etkisiyle “uluslararas覺 iletiim dili” konumunu kazanm覺t覺r.

u soru Bat覺l覺 ülkelerde s覺k s覺k soruluyor: Dünya ülkeleri gelecekte tek bir dünya diline gidebilir mi?

Dünya dilleri; bilim, teknoloji, ekonomi, ticaret, sanat, edebiyat ve felsefede kendi ulusal deerlerine sahip ç覺karak bu alanlara yapt覺klar覺 özgün katk覺 oran覺nda evrensellemektedir. Dilbilim uzmanlar覺n覺n deyiiyle de dünya dillerinin her biri canl覺 bir organizma gibidir.

Dünya dillerinin genel b襤r incelemesi ve deerlendirilmesi yap覺ld覺覺nda, dünya tarihininin hiçbir döneminde tek bir etnik kökene ve kültüre dayal覺 bir dil bulunmad覺覺 anla覺l覺r.Uzun bir zaman süreci sonras覺nda bile olsa, böyle tek bir dünya dilinin gerçeklemesinin mümkün olmayan bir hayal olduu sonucuna var覺labilir.

(Bu yazi internette 5452 defa okundu.)

 

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented