Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
T-E
1.       og2009
409 posts
 30 Apr 2017 Sun 02:05 am

YÖNET襤C襤

----------------

Siz sahibi olduunuz ve içinde bulunduunuz bir yolcu uça覺n覺, bilgi ve deneyim sahibi olmayan bir pilota teslim eder miydiniz?

Kimler yönetici olmal覺d覺r? Bunun yan覺t覺 bütün dünyada hep ayn覺d覺r:

“Ehliyet ve liyakat sahibi olanlar.”

Buna göre, bir yöneticinin, özellikle:

1- Meslei ile ilgili olarak uluslararas覺 ölçekte ve felsefi derinlikte (PhD) bilgi sahibi olmas覺,

2- Mesleki olay, konu ve sorunlar kar覺s覺nda  doru ve çözümleyici yönde  fikir üretme, sorun çözme ve kesin karar verme yeteneine sahip olmas覺,

3- Kendi ana dili d覺覺nda en az bir yabanc覺 lisan bilmesi.

4- Mesleinin bulunduu ülke içinde ve dünyadaki konumu ile ilgili  uluslararas覺 düzeyde yeterli  bilgi sahibi olmas覺,

5- Genel anlamda : fizik, kimya, biyoloj ve matematik bilimleri bilgi veya nosyon sahibi olmas覺,
6-  Tercihen yüksek okul mezunu olmas覺,

7-Ahlaki deerlere sahip, ilkeli ve dürüst olmas覺,

8-Devlet kesiminde ya da özel sektörde en az on y覺ll覺  bilgi ve deneyim sahibi olmas覺,

9-Sanat, edebiyat, felsefe, psikoloji,  mant覺k, sosyoloji gibi alanlara  ilgi duymas覺,

10 -襤yi bir  dinleyici ve okuyucu olmas覺,

11- 襤ç ve d覺 bas覺n覺 yak覺ndan izlemesi,

12- Meslei ile ilgili bilimsel temelde makale yay覺mlamas覺 veya arat覺rma yapmas覺, gerektikçe uluslararas覺 bilimsel toplant覺lara kat覺lmas覺,

13- Meslei ile ilgili bilimsel arat覺rma ve gelitirme projelerine a覺rl覺k vermesi, uluslararas覺  iletiim ve entegrasyon projeleri gelitirmesi,

14- Faaliyet alan覺yla ilgili bilimsel i analizi ve i etüdüne  dayal覺 i bölümü yapmas覺, görev yetki ve sorumluluklar覺 tan覺mlayarak ve belirleyerek etkin ve hiyerarik bir çal覺ma düzeni kurmas覺,

15-襤nsan ilikilerinde adil, uyumlu ve baar覺l覺 olmas覺,

16 Yönetici yetitirme istek ve yeteneini gelitirmesi,

17- Mesleki konularda kendi alan覺yla ilgili ve balant覺l覺 çal覺ma gruplar覺yla devaml覺 ve  periyodik olarak  toplant覺lar yapmas覺,  bilgi, görü ve fikir al覺veriini gelitirmesi, yönetim birimleri aras覺nda bilgi ve i ak覺覺 salamas覺 ve iç mevzuat düzenlenmesine katk覺 yapmay覺  prensip  haline getirmesi,

18- 襤çinde bulunduu sektörle ilgili :  bilim, teknoloji, hukuk, ekonomi, pazarlama, finansman ve  muhasebe  konular覺nda sektörel  bilgi  sahip olmas覺,

19- K覺sa, orta ve uzun vadeli iletme bütçesi ve uygulamalar覺na, bilanço analizlerine ve deerlendirmelerine önem vermesi,

20- Faaliyet  dönemlerinde a)yak覺n takibe ve izlemeye al覺nacak, b) gündeme al覺nacak ve c) gündemden ç覺kar覺lacak konular覺 özenli ve düzenli olarak  deerlendimesi,

Gerekir.Edited (4/30/2017) by og2009
Edited (4/30/2017) by og2009
Edited (4/30/2017) by og2009
Edited (5/3/2017) by og2009

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented